Používame cookies
Súbory cookie používame na analýzu údajov o našich návštevníkoch, na zlepšenie našich webových stránok, na zobrazovanie personalizovaného obsahu a k tomu, aby sme vám poskytli skvelý zážitok z webu.

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A POUŽÍVANIE COOKIES

Ochrana súkromia je pre nás dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a iba na nevyhnutnú dobu.

I.ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.Informácia podľa Článku 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Spoločnosť KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o., IČO 45899533 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.:25187/R so sídlom Johanna Vaillanta 3043/2, 913 11, Trenčianske Stankovce (ďalej len „správca“).

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov o ochrane osobných údajov (“GDPR”) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a neskorších predpisov („ZOOU“), ktoré sa na nás vzťahujú ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Tieto zásady sú primárne určené našim klientom fyzickým osobám, firemným klientom a ich zamestnancom, našim zmluvným partnerom, dodávateľom a ich zamestnancom ale aj komukoľvek, kto navštívi našu internetovú stránku alebo nás kontaktuje akýmkoľvek spôsobom, čomu zodpovedá aj ich obsah.

2.Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adrese prevádzky spoločnosti, kontaktné údaje správcu sú:

 • adresa: Johanna Vaillanta 3043/2, 913 11, Trenčianske Stankovce
 • email: info@kmf.sk
 • telefón: +421 (0)32 640 1210

3.Prečo spracúvame osobné údaje? Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • poskytovať naše služby a produkty;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • vykonávať propagačné a marketingové aktivity;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba”). Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o pobyte, online identifikátor alebo na základe jedného či viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.

Aký je rozsah spracúvaných osobných údajov? Spracúvame výhradne iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané na stanovené účely. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä identifikačné a kontaktné údaje dotknutých osôb (napr.: meno a priezvisko, bydlisko, telefónne číslo, emailová adresa, zamestnávateľ, funkcie osoby), fakturačné údaje (údaje o sumách, platbách a bankových účtoch) a údaje potrebné na vybavenie požadovaných služieb. Nespracúvajú sa žiadne osobné údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

Ako o Vás získavame osobné údaje? Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Pokiaľ vzniká medzi nami a Vami zmluvný vzťah poskytnutie osobných údajov môže byť zmluvná alebo zákonná povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr.:

 • uzatváraním zmlúv vrátane súvisiacej komunikácie a využívaním našich služieb;
 • komunikáciou s nami;
 • vykonávať propagačné a marketingové aktivity;
 • interakciou s nami na sociálnych sieťach alebo na internete.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavku, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. V príde fakturačných údajov ide o zákonnú požiadavku. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny iný účel spracúvania osobných údajov.

4.Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. ZDROJE A KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

1.Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli vyplnením kontaktného formulára.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne a osobné údaje spracúvajú len oprávnení zamestnanci alebo preverené tretie strany – sprostredkovatelia na základe zmluvy. Naši zamestnanci a pracovníci môžu mať prístup k Vašim osobným údajom výlučne na „need-to-know“ báze, tzn. len konkrétni oprávnení zamestnanci môžu mať oprávnený prístup, pričom tento prístup je typicky obmedzený pozíciou, funkciou a pracovnou náplňou konkrétneho zamestnanca. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov poskytovatelia softvérového vybavenia (napr. Microsoft, Google, Facebook); poskytovatelia technickej/IT podpory; poskytovatelia cloudových alebo hostingových služieb osoby vykonávajúce právne a účtovné služby.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

III.ZÁKONNÝ DÔVOD A ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

1.Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.Účelom spracovania osobných údajov je:

 • je evidencia dotknutých osôb pri zasielaní odpovedí v kontaktnom formulari.
ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD PODĽA GDPR VYSVETLENIE ÚČELU
Propagácia a zvyšovanie povedomia o produktoch a službách v online prostredí Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR Ak prevádzkujeme vlastné profily na sociálnych sieťach (napr. Facebook, LinkedIn), prevádzkujeme webovú stránku (www.kmf.sk) spoliehame sa pritom na náš oprávnený záujem a podmienky používania služieb sociálnych sietí. V rámci týchto aktivít sa môžeme dostávať k verejným informáciám z Vášho profilu.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR v spojitosti s čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR V niektorých prípadoch musíme preukazovať, uplatňovať aleboobhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci (napr. exekútor, OČTK), čo považujeme za náš oprávnený záujem. Takéto spracúvanie zahŕňa typickú agendu právneho oddelenia vrátane komunikácie alebo súčinnosti s orgánmi verejnej moci, uplatňovaním práv v správnych a iných konaniach, odpovedaním na žiadosti dotknutých osôb, prípravou, kontrolou a uchovávaním zmlúv, a pod.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) Plnenie právnych povinností podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR Z predpisov v oblasti účtovníctva a správy daní nám vyplýva povinnosť spracúvať osobné údaje nachádzajúce sa napr. v účtovných dokladoch, záznamoch alebo podkladoch (napr. v rámci faktúr).


3.Zo strany správcu neprichádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV.DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

1.Správca uchováva osobné údaje:

 • maximálne 6 mesiacov (v prípade plnenia si zákonných povinností či právnych nárokov prevádzkovateľa podľa platnej legislatívy). Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my prostredníctvom internej politiky alebo registratúrnym plánom.

2.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

ÚČEL VŠEOBECNÁ DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Propagácia a zvyšovanie povedomia o produktoch a službách spoločnosti v online prostredí Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov.
Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda) Až do premlčania právneho nároku.
Účtovné a daňové účely (účtovná agenda) 10 rokov na základe osobitných právnych predpisov


Vyššie uvedené doby uchovávania stanovujú len všeobecné doby, počas ktorých dochádza k spracúvaniu osobných údajov na dané účely. V skutočnosti však pristupujeme k likvidácií alebo anonymizácií osobných údajov častokrát ešte pred uplynutím týchto všeobecných dôb v prípade, ak dané osobné údaje už považujeme za nepotrebné z hľadiska vyššie uvedených účelov spracúvania. Ak máte záujem dozvedieť sa, či o Vás aktuálne spracúvame Vaše osobné údaje na konkrétne účely, obráťte sa na nás so žiadosťou o potvrdenie, či o Vás spracúvame osobné údaje

V.PRÍJEMCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích zemiach sú poskytovatelia cloudových služieb. Štandardne obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Vzhľadom na skutočnosť, že naša spoločnosť je majetkovo a personálne prepojená s materskou spoločnosťou so sídlom v Spojenom kráľovstve, môžu sa v oddôvodnených prípadoch prenášať osobné údaje do tejto tretej krajiny. Spojené kráľovstvo je z pohľadu európskej legislatívy považované za bezpečnú krajinu a spĺňa všetky európske požiadavky na ochranu osobných údajov. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek).

VI.VAŠE PRÁVA

1.Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na právnom základe súhlasu podľa plnenia zmluvy .
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2.Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (§ 100 Zákona o ochrane osobných údajov)v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, napríklad prostredníctvom online formuláru, priamym kontaktovaním Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (statny.dozor@pdp.gov.sk, +421 /2/ 3231 3214; Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika) alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti a nemôžete zmeniť takéto osobné údaje prostredníctvom funkcií aplikácie, účtu alebo webových stránok, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov na našich kontaktovných kanáloch.

VII.PODMIENKY ZABEZPEČENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2.Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len im poverené osoby.

VIII.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

2.Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.


3.Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Spoločnosť KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. ako správca zaviedla množstvo technických a organizačných opatrení na zabezpečenie čo najúplnejšej ochrany osobných údajov spracúvaných prostredníctvom tejto webovej stránky. Internetové prenosy údajov však môžu byť vždy vystavené bezpečnostným rizikám, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu nám môže každá dotknutá osoba poskytnúť osobné údaje alternatívnymi prostriedkami, napríklad telefonicky. Naša spoločnosť implementovala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Prijali sme také technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých sme schopní zabezpečiť ochranu osobných údajov najmä ich dôvernosť a integritu so zameraním na preventívnu kontrolu a predchádzanie bezpečnostným incidentom. Medzi najdôležitejšie opatrenia patrí zavedenie sieťovej bezpečnosti, zálohovanie údajov, odolnosť informačných systémov obsahujúcich osobné údaje proti škodlivým kódom, nežiaducim modifikáciám a neoprávnenému prístupu, obmedzenie manipulácie so zariadeniami alebo nosičmi obsahujúcimi osobné údaje, šifrovanie databáz a dodržiavanie zákonných povinností v oblasti ochrany osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti KMF (Precision Sheet Metal) s.r.o. sa opiera o pojmy, ktoré používa európska smernica pre ochranu údajov pri vydávaní nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

Záverečné upozornenia
Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu. Akékoľvek žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov nám zasielajte na uvedené kontaktné údaje.

Uchádzači o zamestnanie Účel spracúvania osobných údajov je evidencia uchádzačov o zamestnanie zasielajúci životopis a sprievodné dokumenty
Okruh dotknutých osôb: fyzické osoby – uchádzači o zamestnanie
Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o zamestnanie
Právny základ spracovania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR
Kategórie príjemcov: subjekty, ktorým osobitný predpis zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb: súdy, orgány činné v trestnom konaní
Prenos osobných údajov do tretích krajín sa nerealizuje.
Lehoty na vymazanie osobných údajov: životopisy - 1 rok
Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Cookies
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú zaslané a uložené vo Vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup na internet. Sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, rozoznala Vaše koncové zariadenie, alebo aby Vám pomáhali a umožnili efektívne používať webové stránky, ich funkcie a nastavenia.


Na našich internetových stránkach používame dva druhy cookies:
Dočasné cookies
Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo vašom zariadení len do doby, kým neukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú nevyhnutné pre zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a pridružených aplikácií. Pokiaľ tieto cookie zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod webovej stránky.

Trvalé cookies
Tieto cookies môžeme využívať pre Vašu rýchlejšiu a pohodlnejšiu orientáciu na našich internetových stránkach (napr. jednoduchšia a rýchlejšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v úložisku cookies Vášho prehliadača počas dlhšieho obdobia, závisiaceho na zvolenom nastavení internetového prehliadača.

Súbory cookies môžete v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť alebo si nastaviť používanie iba niektorých z nich v závislosti na typu prehliadača. Ak sa rozhodnete odmietnuť súbory cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našej internetovej stránky. Súhlasom s Profilujúcimi (marketingovými) Cookies dávate právo využívanie aj nového typu dát.

 

Ak nájdete na stránkach našej spoločnosti linky na iné internetové stránky, prosím nezabudnite, že tieto majú vlastný spôsob, rozsah a typ cookies, ktoré používajú, a ktoré budú spracúvať všetky údaje, ktoré na týchto stránkach poskytnete. Odporúčame Vám, aby ste si prečítali a nastavili cookies na týchto webových stránkach pred tým, než si ich začnete prehliadať, prípadne ich prevádzkovateľom poskytnete akékoľvek údaje.

V zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás týmto dovoľujeme informovať o používaní cookies a na možnosť zmeny nastavenia svojho prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je teda na Vašej slobodnej vôli. Je však potrebné vedieť, že v prípade zmeny ich nastavenia môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený používateľský komfort.

Tieto odkazy na stránky Vám ukážu, ako môžete kontrolovať svoje nastavenia cookies cez Váš internetový prehliadač. Pokiaľ zmeníte tieto nastavenia, uplatnia sa nielen pre naše web stránky, ale aj pre všetky ostatné stránky, ktoré navštevujete cez Váš internetový prehliadač.

https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sk
https://support.microsoft.com/sk-sk/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internetexplorer

Viac informácií o cookies a o tom, ako s nimi pracovať, je možné nájsť na stránke www.allaboutcookies.org.

Sociálne siete
Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľov platforiem sociálnych médií, cez ktoré spolu komunikujeme. Naše podmienky vysvetľujú len základné otázky týkajúce sa správy našich profilov. Predpokladáme, že používaním sociálnych sietí rozumiete, že Vaše osobné údaje sú primárne spracúvane poskytovateľmi platforiem sociálnych sietí (ako napr.: Facebook, Instagram) a že nad týmto spracúvaním, ďalším poskytovaním Vašich osobných údajov tretím stranám a cezhraničným prenosom do tretích krajín, ktoré vykonávajú daní poskytovatelia platforiem sociálnych sietí, nemáme žiadnu kontrolu a nezodpovedáme zaň.

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Google AdWords
Správca integroval na tejto webovej stránke službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamná služba, ktorá umožňuje inzerentom umiestňovať reklamy do výsledkov vyhľadávača Google, ako aj do reklamnej siete Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi vopred určiť určité kľúčové slová, pomocou ktorých sa reklama zobrazí vo výsledkoch vyhľadávača Google výlučne vtedy, keď používateľ vyhľadá vo vyhľadávači výsledok vyhľadávania relevantný pre kľúčové slovo. V reklamnej sieti Google sa reklamy rozdeľujú na webových stránkach relevantných pre danú tému pomocou automatického algoritmu a s prihliadnutím na vopred definované kľúčové slová.

Prevádzkovateľom služieb Google AdWords je spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelom služby Google AdWords je propagovať našu webovú lokalitu zobrazovaním záujmovo relevantnej reklamy na webových lokalitách spoločností tretích strán a vo výsledkoch vyhľadávania vo vyhľadávači Google a zobrazovať reklamu tretích strán na našej webovej lokalite.

Ak subjekt údajov vstúpi na našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy spoločnosti Google, spoločnosť Google uloží do systému informačných technológií subjektu údajov takzvaný konverzný súbor cookie. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Konverzný súbor cookie stráca svoju platnosť po tridsiatich dňoch a neslúži na identifikáciu subjektu údajov. Konverzný súbor cookie sa používa na sledovanie toho, či boli na našej webovej stránke vyvolané určité podstránky, za predpokladu, že platnosť súboru cookie ešte neuplynula. Súbor cookie konverzie umožňuje nám aj spoločnosti Google sledovať, či subjekt údajov, ktorý navštívil našu webovú lokalitu prostredníctvom reklamy AdWords, uskutočnil aktivitu, t. j. dokončil alebo zrušil nákup tovaru alebo služby.

Údaje a informácie zozbierané pomocou konverzného súboru cookie používa spoločnosť Google na zostavovanie štatistík návštevnosti našej webovej stránky. Tieto štatistické údaje o návštevách zase používame na určenie celkového počtu používateľov, ktorí sa k nám dostali prostredníctvom reklám AdWords, t. j. na určenie úspešnosti alebo neúspešnosti príslušnej reklamy AdWords a na optimalizáciu našich reklám AdWords do budúcnosti. Naša spoločnosť ani iní inzerenti služby Google AdWords nedostávajú od spoločnosti Google informácie, na základe ktorých by bolo možné identifikovať dotknutú osobu.

Prostredníctvom konverzného súboru cookie sa ukladajú osobné informácie, napríklad webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Vždy, keď subjekt údajov navštívi našu webovú lokalitu, osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré subjekt údajov používa, sa prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického procesu zdieľať s tretími stranami.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom príslušného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť konverzný súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už spoločnosť Google AdWords nastavila, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov.

Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads z ktoréhokoľvek internetového prehliadača, ktorý používa, a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=com.

Ustanovenia o ochrane údajov týkajúce sa používania a uplatňovania služby Google Remarketing
Správca integroval na tejto webovej stránke služby remarketingu spoločnosti Google. Remarketing Google je funkcia služby Google AdWords, ktorá umožňuje spoločnosti zobrazovať reklamy používateľom internetu, ktorí už predtým navštívili webové stránky spoločnosti. Integrácia služby Google Remarketing tak umožňuje spoločnosti vytvárať reklamu súvisiacu s používateľom a následne zobrazovať používateľovi internetu reklamu zodpovedajúcu jeho záujmom. Spoločnosť prevádzkujúca služby remarketingu Google je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írsko.

Účelom remarketingu Google je zobrazovanie záujmovo relevantnej reklamy. Remarketing Google nám umožňuje zobrazovať reklamy prostredníctvom reklamnej siete Google alebo ich zobrazovať na iných internetových stránkach, ktoré sú prispôsobené individuálnym potrebám a záujmom používateľov internetu. Spoločnosť Google Remarketing nastaví súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Čo sú súbory cookie, už bolo vysvetlené vyššie. Súbor cookie umožňuje spoločnosti Google rozpoznať návštevníka našej webovej stránky, keď následne navštívi webové stránky, ktoré sú tiež členmi reklamnej siete Google. Pri každom zobrazení webovej stránky, na ktorej je integrovaná služba Google Remarketing, sa internetový prehliadač dotknutej osoby automaticky identifikuje spoločnosti Google. V rámci tohto technického postupu získava spoločnosť Google poznatky o osobných údajoch, ako je IP adresa alebo správanie používateľa pri surfovaní, ktoré využíva okrem iného na zobrazovanie záujmovo relevantnej reklamy.

Prostredníctvom súboru cookie sa ukladajú osobné údaje, napríklad webové stránky, ktoré dotknutá osoba navštívila. Vždy, keď subjekt údajov navštívi našu webovú lokalitu, osobné údaje vrátane IP adresy internetového pripojenia, ktoré subjekt údajov používa, sa prenesú spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických. Tieto osobné údaje ukladá spoločnosť Google v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť Google môže tieto osobné údaje získané prostredníctvom technického postupu poskytnúť tretím stranám.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek zabrániť nastaveniu súborov cookie našou webovou stránkou, ako už bolo opísané vyššie, prostredníctvom vhodného nastavenia používaného internetového prehliadača, a tak trvalo namietať proti nastaveniu súborov cookie. Takéto nastavenie používaného internetového prehliadača by tiež zabránilo spoločnosti Google nastaviť súbor cookie v systéme informačných technológií subjektu údajov. Okrem toho je možné súbor cookie, ktorý už bol nastavený službou Google Analytics, kedykoľvek vymazať prostredníctvom internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Okrem toho má dotknutá osoba možnosť namietať proti záujmovo orientovanej reklame spoločnosti Google. Na tento účel musí dotknutá osoba z ktoréhokoľvek internetového prehliadača, ktorý používa, vyvolať odkaz www.google.de/settings/ads a vykonať v ňom požadované nastavenia.

Ďalšie informácie a platné ustanovenia o ochrane údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=com.

Google Maps
Táto stránka využíva cez API mapovú službu Google Maps. Poskytovateľom je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Na využívanie funkcií Google Maps je potrebné uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na toto spracovanie osobných údajov. Používanie Google Maps sa uskutočňuje v záujme oslovujúceho zobrazenia našich online ponúk a pre ľahšiu možnosť nájdenia miest nami uvádzaných na webovej stránke. Toto predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f DSGVO. Viac informácií ohľadom manipulácie s osobnými údajmi používateľov nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Koordinátor ochrany údajov prevádzkovateľa je:
dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679, nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať s akýmikoľvek otázkami alebo návrhmi týkajúcimi sa ochrany údajov na adrese zo@eurotrading.sk. Viac informácií si môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 15.06.2023.